Chow Mei Fun

Vermicelli

110. Singapore Chow Mei Fun $9.65
111. Pork or Chicken Chow Mei Fun $8.95
112. Beef or Shrimp Chow Mei Fun $9.35